Koncesní řízení (OPŽP)

Koncesní zákon sice v mnohém odkazuje na ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Koncesní řízení má ovšem svá významná specifika a to,  mimo jiné, také ve vztahu k dotačním podmínkám, zejména podmínkám  OPŽP. Pro naše klienty poskytujeme poradenství a servis v oblasti koncesních řízení, zajišťujme kompletní administraci procesu přípravy zadávacích podmínek a tvorby zadávací dokumentace včetně vodohospodářských finančních nástrojů. Nabízíme organizační zajištění koncesních řízení a související služby pro veřejnou správu, sektorové i dotované zadavatele.

Při zadávání veřejných zakázek postupujeme  vždy v souladu s aktuálními právními předpisy i se zpřísněnými dotačními podmínkami pro zadávání veřejných zakázek jednotlivých dotačních titulů. Snažíme se vyhovět individuálním požadavkům zadavatele, zajistit zadavateli profesionální přístup a kvalitně odvedenou práci dle jeho požadavků.

KOMPLETNÍ ZAJIŠTĚNÍ KONCESNÍCH ŘÍZENÍ

Zpracování zadávacích podmínek
 • Zpracování odůvodnění účelnosti veřejné zakázky,
 • Zpracování zadávací dokumentace – pokyny pro zpracování nabídky,
 • Zpracování příloh zadávací dokumentace (krycí list, čestné prohlášení, aj.),
 • Zpracování finančních nástrojů OPŽP. Uzpůsobení finančních nástrojů konkrétnímu projektu a podmínkám místních vztahů
 • Zpracování Technické specifikace (při součinnosti objednatele),
 • Zpracování návrhu obchodních podmínek – smluvního závazku ( i v rámci podmínek OPŽP),
 • Definice výkonových parametrů smluvního vztahu
 • Zajištění kontroly zadávací dokumentace u poskytovatele dotace.
Zajištění výběrového řízení – organizace procesu výběru
 • zřízení profilu zadavatele včetně zajištění zveřejnění Oznámení profilu zadavatele ve Věstníku veřejných zakázek,
 • vyhlášení zadávacího řízení (adresné rozeslání zadávací dokumentace, zveřejnění na profilu zadavatele, zajištění odeslání Oznámení předběžných informací, Oznámení o zakázce)
 • Sestavení formulářů pro doložení údajů, které jsou předmětem posouzení kvalifikace,
 • Zpracování dodatečných informací k zadávacím podmínkám na základě žádostí zájemců a zajištění odeslání uchazečům, zveřejnění na profilu zadavatele.
 • Zpracování seznamu doručených a přijatých nabídek,
 • Příprava formulářů pro jmenování komise pro otevírání obálek s nabídkami, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu komise pro otevírání obálek s nabídkami,
 • Příprava formulářů pro jmenování komise pro posouzení kvalifikace, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu komise pro posouzení kvalifikace,
 • Příprava formulářů pro jmenování hodnotící komise, včetně podkladů nutných a potřebných k řádnému průběhu hodnotící komise,- Vypracování a zajištění jmenovacích dekretů a čestných prohlášení pro členy a náhradníky členů komisí,
 • Organizační zajištění prohlídka místa realizace, včetně osobní účasti na prohlídce, zajištění zápisu z prohlídky,
 • Organizační zajištění zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami,
 • Organizační zajištění vlastního aktu otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů,
 • Zpracování protokolu o zasedání komise pro otevírání obálek s nabídkami,
 • Zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky komise pro otevírání obálek s nabídkami vyřadila z další účasti v zadávacím řízení,
 • Organizační zajištění zasedání komise pro posouzení kvalifikace,
 • Zpracování protokolu o zasedání komise pro posouzení kvalifikace,
 • Vyhotovení žádosti o objasnění předložených informací či dokladů předložených k prokázání kvalifikace,
 • Zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejichž nabídky komise pro posouzení kvalifikace vyřadila z další účasti v zadávacím řízení,
 • Organizační zajištění zasedání hodnotící komise,
 • Řízení komisí do volby předsedy a místopředsedy komise, organizační řízení hodnotící komise v průběhu jejích jednotlivých zasedání,
 • Rozbor nabídek uchazečů z hlediska splnění kvalifikace,
 • Rozbor nabídek z hlediska splnění zadávacích podmínek,
 • Organizační zajištění průběhu posuzování nabídek,
 • Zpracování protokolu/ů o zasedání hodnotící komise,
 • Vyhotovení žádosti o písemné vysvětlení nabídky,
 • Vyhotovení žádosti o písemné zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny,
 • Zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o vyloučení uchazečů,
 • Zajištění oznámení vyloučení uchazečům, jejich nabídky hodnotící komise vyřadila z další účasti v zadávacím řízení,
 • Rozbor nabídek z hlediska dílčích hodnotících kritérií,
 • Organizační zajištění průběhu hodnocení nabídek,
 • Zabezpečení příslušných hodnotících tabulek dle jednotlivých dílčích hodnotících kritérií a tabulky celkového pořadí,
 • Organizační zajištění všech dalších potřebných a nutných zasedání hodnotící komise, včetně zpracování protokolů o jednání hodnotící komise,
 • Vypracování zprávy o posouzení a hodnocení nabídek,
 • Vypracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky,
 • Zpracování oznámení o výběr nejvhodnější nabídky,
 • Zajištění doručení oznámení o výběru nejvhodnější nabídky uchazečům, kteří nebyli ze zadávacího řízení vyloučení,
 • Zpracování a zajištěn zveřejnění oznámení o výsledku zadávacího řízení na profilu zadavatele,
 • Zpracování písemné zprávy zadavatele,
 • V případě zrušení zadávacího řízení zajištění zpracování oznámení o zrušení zadávacího řízení a zajištění jeho zveřejnění,
 • Sumarizace, uspořádání a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení zadavateli,
 • Zveřejnění Oznámení o zadání zakázky ve Věstníku veřejných zakázek.