Dotační management

Ve fázi implementace projektu, jeho vyhodnocení a v době udržitelnosti jsou příjemci dotace vystaveni mnoha kontrolám a místním šetřením ze strany poskytovatelů dotace. Jsou na ně kladeny poměrně vysoké nároky v oblasti monitoringu projektu a vykazování. Každý operační program a dotační titul přitom tyto požadavky na konečné příjemce má nastaveny úplně jinak. Neznalost a chybný monitoring přitom mohou mít za následek krácení dotace, či její odebrání. Pomáháme našim klientům tyto nástrahy překonat.

ZAJIŠTĚNÍ ADMINISTRACE PROJEKTU VE FÁZI IMPLEMENTACE A ZÁVĚREČNÉHO VYHODNOCENÍ

Zajištění vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále také jen „RoPD“) a podpisu smlouvy se Státním fondem životního prostředí (dále také jen „SFŽP“)
 • Příprava a kompletace podkladů pro uzavření smlouvy poskytovatelem dotace,
 • Zanesení podkladů pro uzavření smlouvy do elektronického prostředí daného dotačního titulu,
 • Zanesení celého procesu výběrových řízení do elektronického prostředí daného dotačního titulu,
 • Definice smluv uzavřených v rámci projektu v elektronickém prostředí daného dotačního titulu,
 • Definice dodavatelů v projektu v elektronickém prostředí daného dotačního titulu,
 • Definice zdrojů financování v elektronickém prostředí daného dotačního titulu,
 • Definice objektů v elektronickém prostředí daného dotačního titulu,
 • Definice finančního harmonogramu plnění v elektronickém prostředí daného dotačního titulu,
 • Poradenskou a organizační podporu při vyřizování případných dotazů ze strany dotčených institucí.
Realizace projektu
 • Sledování plnění podmínek daných příslušným dotačním titulem,
 • Definice podmínek informačních opatření projektu (nastavení vzhledu a obsahu dokumentů v rámci projektu, tak aby splňovali podmínky dotačního titulu,
 • Aktualizace časových a finančních harmonogramů projektu,
 • Administrace průběžných monitorovacích zpráv,
 • Administrace změnových listů projektu ve vztahu k poskytovateli dotačních prostředků,
 • Administrace žádostí o změnu RoPD v případě přání investora,
 • Úpravy a aktualizace dat v elektronickém prostředí daného dotačního titulu,
 • Příprava finančního harmonogramu plnění, zpracování a aktualizace finančně platebního kalendáře,
 • Administrace projektu v elektronickém prostředí poskytovatele podpory v průběhu realizace projektu,
 • Administrace žádostí o platbu dle pravidel stanovených poskytovatelem podpory,
 • Supervize dokumentů zpracovávaných v rámci realizace projektu, koordinace plnění cílů projektu s podmínkami danými dokumentací příslušného dotačního titulu,
 • Supervize procesů v rámci realizace projektu,
 • Koordinace postupů všech zúčastněných stran projektu ve vztahu k poskytovateli dotace,
 • Další navazující činnosti vedoucí ke správné realizaci projektu.
Předkládání dokladů k závěrečnému vyhodnocení akce (dále jen také „ZVZ“)
 • Dohled na soulad dokumentů zpracovávaných v rámci vyhodnocování projektu s podmínkami danými dokumentací příslušného dotačního titulu,
 • Supervize procesů v rámci závěrečného vyhodnocení projektu,
 • Koordinace procesů závěrečného vyhodnocení akce v souladu s podmínkami poskytovatele dotace,
 • Zpracování finanční části ZVA a závěrečné zprávy projektu včetně popisu rozdílů oproti původní žádosti o dotaci,
 • Vyplnění příloh v elektronickém prostředí daného dotačního titulu,
 • Další navazující činnosti vedoucí ke správnému vyhodnocení projektů a konečnému přiznání dotace,
 • Zpracování závěrečné monitorovací zprávy včetně příloh.