Technický dozor

Vzhledem k potřebám našich klientů dokážeme v kontextu celého projektového cyklu pomoci se zabezpečením a kontrolou jejich projektů. Našim klientům tak můžeme nabídnout celé portfolio služeb od zpracování dokumentace, přes zajištění dotačního financování, kontrolu projektu po stránce ekonomické i dotační, až po technický dozor přímo na staveništi.

zajištění technického dozoru investora – TDI
 • Kontrola projektové dokumentace;
 • organizace předání a převzetí staveniště;
 • účast na kontrolním zaměření terénu;
 • zabezpečení, organizace a účast na veškerých jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
 • kontrola zhotovitele a ostatních účastníků výstavby po celou dobu provádění stavby;
 • sledování vedení stavebního deníku a provádění průběžných zápisů;
 • cenová a věcná kontrola provedených prací a zjišťovacích protokolů porovnáním s odsouhlaseným rozpočtem;
 • kontrola podkladů zhotovitele pro fakturování z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrola dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
 • kontrola časového průběhu provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby,
 • kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi;
 • příprava a zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení díla;
 • spolupráce se zhotovitelem stavby při zajišťování a provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelnými událostmi;
 • ohlašování případných archeologických nálezů;
 • přípravu podkladů pro předání a převzetí stavby, kontrola všech dokladů vyžadovaných smlouvou po zhotoviteli pro předání a převzetí stavby;
 • organizační příprava předání a převzetí stavby, účast na předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o předání a převzetí stavby, vymezení všech vad a nedodělků včetně stanovení termínu jejich odstranění;
 • vyhotovení závěrečné zprávy TDI o vyhodnocení svých činností k předání stavby;
 • kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby včetně pořízení protokolu o odstranění vad a nedodělků;
 • společné podílení se na pořádku na stavbě;
 • Další činnosti po dokončení stavby.