Pomáháme našim klientům v oblasti financování a organizace komunálního rozvojeNaší specializací je příprava projektu pro financování ze zdrojů EU. Dokážeme pomoci i Vám.
PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI SOFIS GRANT s.r.o. Společnost SOFIS GRANT poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby při tvorbě koncepcí, plánování, přípravě, řízení, realizaci a kontrole projektů v různých oblastech a odvětví.
Přečtěte si více

Pro naše klienty poskytujeme tyto služby

Žádosti o dotace

Naše společnost se zabývá zpracováním žádostí o dotace napříč celým spektrem operačních programů. Zpracováváme kompletní žádosti o dotace včetně povinných i nepovinných příloh. Pomáháme definovat projektový záměr, poskytujeme konzultace k přípravě projektové dokumentace (nebo její zpracování dokážeme přímo zajistit). Zpracujeme studie proveditelnosti, Finančně ekonomickou analýza a další povinné součásti. ZPRACOVÁNÍ…

Read more

Výběrová řízení

Pro naše klienty poskytujeme poradenství a servis v oblasti zadávání veřejných zakázek, zajišťujme kompletní administraci procesu přípravy zadávacích podmínek a tvorby zadávací dokumentace. Nabízíme organizační zajištění zadávání veřejných zakázek a související služby pro veřejnou správu, sektorové i dotované zadavatele. Při zadávání veřejných zakázek postupujeme  vždy v souladu s aktuálními právními předpisy i…

Read more

Koncesní řízení (OPŽP)

Koncesní zákon sice v mnohém odkazuje na ustanovení zákona o veřejných zakázkách. Koncesní řízení má ovšem svá významná specifika a to,  mimo jiné, také ve vztahu k dotačním podmínkám, zejména podmínkám  OPŽP. Pro naše klienty poskytujeme poradenství a servis v oblasti koncesních řízení, zajišťujme kompletní administraci procesu přípravy zadávacích podmínek a…

Read more

Dotační management

Ve fázi implementace projektu, jeho vyhodnocení a v době udržitelnosti jsou příjemci dotace vystaveni mnoha kontrolám a místním šetřením ze strany poskytovatelů dotace. Jsou na ně kladeny poměrně vysoké nároky v oblasti monitoringu projektu a vykazování. Každý operační program a dotační titul přitom tyto požadavky na konečné příjemce má nastaveny…

Read more

Projektové řízení

Definicí projektu může být to, že se jedná o řízený proces změny. Je to soubor činností s jasným cílem, který je omezen časem, financemi a dalšími zdroji. Přitom není vždy jednoduché všechny tyto kroky definovat a nastavit. Už jen určení, co je vlastně cílem projektu. Pro každého to totiž může…

Read more

Technické poradenství

V portfoilu našich služeb nechybí ani poradenství technického charakteru v oblasti investiční výstavby. Mezi naše realizované projekty patří technická asistence pro společnosti Lesy ČR v oblasti kontroly stavebních rozpočtů. Dále zpracování akčního plánu protihlukových opatření pro Správu železniční a dopravní cesty SŽDC v lokalitách Plzeň, Ústí nad Labem a Teplice.…

Read more

Technický dozor

Vzhledem k potřebám našich klientů dokážeme v kontextu celého projektového cyklu pomoci se zabezpečením a kontrolou jejich projektů. Našim klientům tak můžeme nabídnout celé portfolio služeb od zpracování dokumentace, přes zajištění dotačního financování, kontrolu projektu po stránce ekonomické i dotační, až po technický dozor přímo na staveništi. zajištění technického dozoru…

Read more

Vodovody a kanalizce

V oblasti vodovodů a kanalizací pomáháme vlastníkům vodohospodářské infrastruktury se zpracováním kompletních agendy podle zákonů o 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a 254/2001 Vodní zákon. agendy podle zákonů o 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a 254/2001 Vodní zákon. Návrhy majetkové evidence Návrhy Plánu financování obnovy Návrhy kalkulací cen…

Read more

SOFIS GRANT – pRÁVĚ REALIZUJEME TYTO významné ZAKÁZKY a mnoho dalších

slider-Pardubice
Přerov - výstavba levobřežního a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic a Kozlovic
Projekt je financován z Operačního pogramu Životní prostředí (OPŽP):
 • Zpracování žádosti o dotaci
 • Kompletní proces administrace připomínek SFŽP
 • Finanční a projektový monitoring v průběhu výstavby
 • Dotační management projektu ve vzthu k podmínkám OPŽP
 • Aktivní účast na realizaci stavby
slider-Pardubice
Koncesní řízení pro vlastníky VHI na Sokolovsku a Rokycansku
Projekt řeší kompletní proces koncesního řízení podle prvidel OPŽP
 • Zpracování koncesního projektu
 • Obhajoba koncesního projektu v zastupitelstvch obcí a na SFŽP
 • Zpracování kompletní koncesní dokumentace včetně finančních nástrojů OPŽP
 • Vypracování vlastního modelu kalkulace pro konsolidaci cen obalastí s podmínkami OPŽP a bez podmínek OPŽP
 • Administrace procesu koncesních řízení
slider-Přerov
Kompletní administrace Projektů z 52., 58., a 59. výzvy OPŽP
Zpracování žádostí, Administrace VŘ, Dotační i projektový management
 • Zádveřice-Raková - zametací stroj
 • Obec Příkazy - zametací stroj - zametací stroj
 • Technické služby města Liberec - zametací stroj
 • Technické služby města Tábor - zametací stroj
 • a dalších 9 projektů na snížení prašnosti nebo řešení bio odpadů
slider-Zadverice
Zpracování žádosti o dotaci na nákup zametacího stroje
Zádveřice-Raková
 • Zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí.
 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace pro výběry dodavatele.
 • Kompletní administrace procesu získání RoPD
 • Poskytování kompletních poradenských a administrativních služeb v rámci fáze realizace projektu.
 • Poskytování poradenských služeb v rámci fáze ukončení a vyhodnocení projektu.
slider-Zadverice
Technický dozor investora "Dostavba mateřské školy"
Všestary
 • Zpracování žádosti o dotaci z ROP Střední Čechy
 • Zpracování kompletní zadávací dokumentace pro výběry dodavatele.
 • Kompletní administrace procesu získání RoPD
 • Poskytování kompletních poradenských a administrativních služeb v rámci fáze realizace projektu.
 • Technický dozor investora